Wat kunt u hier verwachten?

Zoekt u een goede en fijne school voor uw kind? Kies dan met een gerust gevoel voor de Prins Willem Alexanderschool. Deze website geeft een goede indruk van wat wij doen en belangrijk vinden. Een bezoek aan de school zorgt dat u de prettige sfeer bij ons op school kunt proeven en kunt zien dat wij doen wat we zeggen.
Bel 0341 - 55 11 59 of mail directie.willemalexander@catent.nl voor het maken van een afspraak. Wanneer u in de mail uw telefoonnummer vermeldt, nemen wij contact op met u.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden, neem dan contact op met school zodat wij kunnen bespreken of wij het onderwijs bieden dat uw kind nodig heeft.

Tot ziens!

Team Prins Willem Alexanderschool

Download

Schoolgids 2023-2024

Download
Download

Ijkpunten Burgerschap WMK

Kijk eens hoe wij ‘Burgerschap’ vorm geven in document.

Download
Download

Kwaliteitskaarten handboek

Download
Download

Jaarplan en Jaarverslag Catent

Download
Download

Het onderwijs in groep 1-2 op de Prins Willem Alexanderschool

Onze manier van werken is gebaseerd op de principes van basisvorming. Download het document om hier meer over te weten te komen.

Download
Download

Formulier aanvraag verlof

Aanvraagformulier extra verlof en andere gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 11 onder f en 11 onder g van de Leerplichtwet 1969.

Download
Download

Pestprotocol

Lees hoe wij pestgedrag voorkomen. Ook is er een plan van aanpak wanneer er ondanks de voorzorg toch gepest wordt. Ook maakt de school in de bovenbouw gebruik van waarschuwingen. Dit om de leerlingen bewust en mede verantwoordelijk te maken voor hun ongewenste gedrag.

Download
Download

Mediaprotocol

Lees hoe wij omgaan met media en digitalisering op onze school.

Download
Download

Brief ouders over WWZ en vervanging

Uitleg over vervanging bij afwezige leerkrachten binnen onze onderwijsstichting.

Download
Download

Schoolplan op een poster

Het schoolplan is een uitgebreid verhaal. Op deze poster krijgt u inzichtelijk welke plannen wij gaan verwezenlijken.

Download
Download

Lunchen op school

Overblijf/llunch pauze – RKPWA


De leerkracht verzorgt zelf onze school het overblijven. In de onderbouw gaan de kinderen eerst buitenspelen en daarna gaan zij samen met de leerkracht in alle rust hun boterham eten. In de bovenbouw gaan de kinderen eerst hun boterham eten en daarna naar buiten. De leerkrachten letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij als school vindt gezonde voeding belangrijk. Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank tijdens de overblijf niet zijn toegestaan.

Download
Download

Buitenschoolse opvang (BSO)

Voor- en naschoolse opvang wordt op onze school al jarenlang geregeld in samenwerking met Beertje Puk. Flexibele opvang van 7:00 tot 19:00 uur.

Download
Download

Jaarverslag 2021 Medezeggenschapsraad (MR)

Hier leest u waar de MR zich in 2021 allemaal over gebogen heeft.

Download
Download

Agenda en stukken jaarvergadering BOV

Tijdens de jaarvergadering van ons Bestuur van de Oudervereniging blikken wij terug op de activiteiten die het afgelopen jaar zijn georganiseerd. Ook wordt het financiële jaar afgesloten en het nieuwe jaar begroot.

Download
Download

Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022

Sinds de invoering van Passend Onderwijs is iedere school verplicht te beschrijven welke basiszorg zij biedt. Dit kunt u lezen in het Schoolondersteuningsprofiel.

Download
Download

Schoolplan 2023-2026

Lees waar wij ons de komende jaren in willen ontwikkelen!

Download